د أسامة ظفر

O. د شعيب ملک يوه خورزي عمران ظفر ويلي چې د عايشې کورنۍ لومړۍ شعيب ملک

2022-12-05
    تسجيل بالجامعة العربية المفتوحة
  1. د
  2. د
  3. أداء
  4. osama fawzi @arabtimes
  5. د
  6. 1417هـ 1427هـ 5
  7. edu
  8. عنوان المصرف والهاتف